/ 6 نظر / 7 بازدید
مهتاب

اره بخدا ما نسله سوخته ایم

مهتاب

حالا مگه میخواستی با معلمت ازدواج کنی که اینجوری می کنی؟؟؟؟؟؟؟؟

مهتاب

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

دختر

اره دیگه مهلقاهم شده معلم نسل تازه ببخشیمنتهاون اون وره ابها یکیروبذارحداقل توایران باشه نه زیباترین دخترایرانی که کل هیکلشوعمل کرده مچتوگرفتم ها[پلک][پلک][نیشخند][چشمک][عجله]