نیوتن رو میشناسی؟

مادره خطاب به بچش گفت نیوتن رو میشناسی؟

پسره گفت: نه کی هست؟

مادره: اگه به درساتبیشتر توجه میکردی میشناختیش!

پسره : خیلی خب

پارمیدا رو میشناسی؟

مادره : نه

پسره: اگه بیشتر به شوهرت توجه میکردی میشناختیش! نیشخند

 

 

 

گریهگریهگریه

/ 4 نظر / 8 بازدید