دیــــــــــــــــــــــــوونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه!!

گاه جلوی آینه می ایستم

خودم رو در اون میبینم.....

دست روی شانه هایش میگذارم و میگم:

چه تحملی داره دلت دیـــــــــــــــــــــــــــــــوونـــــــــــــــــــــــه

/ 2 نظر / 9 بازدید