/ 2 نظر / 4 بازدید

شایدعاشق توهم باشم[ناراحت][خنده] خداروچه دیدی ماکه فک کردیم عاشق نیستیمواین همه معشوق پیداشد[سوال][سوال][سوال][سوال] اگه خصوصی زدم بخاطراین که همه ی اوناحرفای دل خودم بودن همین. خوشحالم که ناراحت نشدی[لبخند][گل][گل][لبخند] دیگه چشمکامم میذارم واسه بابام وبرادرام[مغرور][ابرو][ابرو]نه پسرمردم

دختر

هیییییییییییییییییییشه. تازه دلتم بخادی نفرعاشق دیونه ای مث توبشه بایدبری نذربدی توحرم امام رضا[خنده][خنده] اصلامنم قهرم بات[قهر][قهر][قهر][قهر] خوب شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[گریه][گریه][گریه]