مراقب افکارت باش

ای نام تو بهترین سرآغاز*** بی نام تو نامه کی کنم باز

مراقب افکارت باش انها به گفتار تبدیل میشوند

مراقب گفتارت باش انها به کردار تبدیل میشوند

مراقب کردارت باش انها به عادات تبدیل میشوند

مراقب عاداتت باش انها به شخصیتت تبدیل میشوند

مراقب شخصیتت باش که ان سرنوشت تو خواهد بود

امام علی (ع)

/ 0 نظر / 10 بازدید